Nox Pictures – Magiczna Fotografia Ślubna

Voucher na Darmową Sesję

Regulamin

Voucher Na Darmową Sesję Fotograficzną

§ 1 Warunki ogólne

 1. Wydawcą Vouchera Na Darmową Sesję Fotograficzną jest Patrycja Kamińska, zwana dalej Fotografem mail: hello@noxstudio.pl
 2. Voucher Na Darmową Sesję Fotograficzną uprawnia do skorzystania z sesji fotograficznej na zasadach TFP, realizowanej przez Fotografa. Sesje realizowane są na terenie Łodzi. 
 3. Warunkiem wykorzystania Vouchera Na Darmową Sesję Fotograficzną jest wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku  i wykorzystanie zdjęć przez fotografa w swoim portfolio. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztu sesji, zgodnie z ofertą Fotografa obowiązującą na dzień wykonania zdjęć.
 4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Fotografowi.
 5. Nabywca Vouchera Na Darmową Sesję Fotograficzną jest uprawniony do jego wykorzystania do dnia określonego przy otrzymaniu Vouchera.
 6. Niewykorzystanie Vouchera Na Darmową Sesję Fotograficzną, zgodnie z terminem określonym przy otrzymaniu Vouchera, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera Na Darmową Sesję Fotograficzną i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Fotografa z roszczeniami w tym zakresie.
 7. Wydanie Vouchera Na Darmową Sesję Fotograficzną nie stanowi sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 8. Każdy Voucher Na Darmową Sesję Fotograficzną jest imienny i można skorzystać z niego tylko jeden raz. Zabrania się odsprzedawania Voucherów osobom trzecim.
 9. Decyzja o wykorzystaniu Vouchera Na Darmową Sesję Fotograficzną jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

 

§ 2 Realizacja Vouchera

 1. Przed umówieniem się na sesję fotograficzną należy zapytać Fotografa o dostępność terminu. W przypadku braku wolnego terminu Fotograf wskaże termin, kiedy wykonanie sesji jest możliwe. Fotograf nie odpowiada za niewykorzystanie Vouchera Na Darmową Sesję Fotograficzną w przypadku braku zaakceptowania dostępnych terminów przez Nabywcę Vouchera.
 2. Sesję należy potwierdzić dzień przed umówionym terminem i być w kontakcie w dniu sesji. W przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą Fotograf ma prawo do zmiany terminu lub rezygnacji z sesji.
 3. Nabywca Vouchera Na Darmową Sesję Fotograficzną otrzyma z sesji zdjęcia w formie elektronicznej na podany Fotografowi adres email. Ilość zdjęć jest określona przy otrzymaniu Vouchera.
 4. Zdjęcia zostaną poddane autorskiej obróbce przez Fotografa oraz przesłane Nabywcy w ciągu 30 dni od realizacji sesji fotograficznej.
 5. Fotograf nie zezwala na edycję i ingerencję w oryginalną postać zdjęcia. Wyjątek stanowi uprawnienie Nabywcy do wykonania odbitek zdjęć (wywoływania i drukowania na użytek własny). Więcej informacji.
 6. Nabywca, wykorzystując wykonane przez Fotografa zdjęcia na stronach internetowych, portalach społecznych, forach itp., zobowiązuje się do wskazania ich autora poprzez podpisanie każdej opublikowanej fotografii zwrotem „fot. Nox Pictures – noxpictures.pl” a w przypadku publikacji na facebooku o oznaczenie naszego fanpage na zdjęciu (@NoxPictures) i w opisie.
 7. Fotograf przekazuje Nabywcy wykonane zdjęcia na zasadzie licencji (dozwolony użytek osobisty), bez autorskiego prawa majątkowego do wykonanych fotografii, bez możliwości odsprzedaży zdjęć, bez możliwości udostępniania ich do celów komercyjnych komukolwiek. Wykorzystanie zdjęć przez Nabywcę w inny sposób, niż do użytku osobistego wymaga każdorazowej, pisemnej zgody Fotografa.
 8. Fotograf nie wyraża zgody na obecność kamerzysty oraz osób trzecich podczas sesji.