Nox Pictures – Magiczna Fotografia Ślubna

Voucher

Regulamin

Voucher Na Sesję Fotograficzną

§ 1 Warunki ogólne

 1. Wydawcą Vouchera na sesję fotograficzną jest Patrycja Kamińska, zwana dalej Fotografem mail: hello@noxstudio.pl
 2. Voucher uprawnia do skorzystania z sesji fotograficznej realizowanej przez Fotografa. Sesje realizowane są na terenie Łodzi. 
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Fotografowi.
 4. Nabywca Vouchera uprawniony do jego wykorzystania do dnia określonego przy otrzymaniu Vouchera.
 5. Niewykorzystanie Vouchera, zgodnie z terminem określonym przy otrzymaniu Vouchera, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Fotografa z roszczeniami w tym zakresie.
 6. Każdy Voucher jest imienny i można skorzystać z niego tylko jeden raz. Zabrania się odsprzedawania Voucherów osobom trzecim.
 7. Decyzja o wykorzystaniu Vouchera jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 

§ 2 Realizacja Vouchera

 1. Przed umówieniem się na sesję fotograficzną należy zapytać Fotografa o dostępność terminu. W przypadku braku wolnego terminu Fotograf wskaże termin, kiedy wykonanie sesji jest możliwe. Fotograf nie odpowiada za niewykorzystanie Vouchera w przypadku braku zaakceptowania dostępnych terminów przez Nabywcę Vouchera.
 2. W przypadku złych warunków pogodowych, które mogą narazić bezpieczeństwo sprzętu, fotograf zastrzega sobie prawo do zmiany terminu sesji i zaproponowania innego terminu.  Fotograf nie odpowiada za niewykorzystanie Vouchera w przypadku braku zaakceptowania dostępnych terminów przez Nabywcę Vouchera.
 3. Sesję należy potwierdzić dzień przed umówionym terminem i być w kontakcie w dniu sesji. W przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą Fotograf ma prawo do zmiany terminu lub rezygnacji z sesji.
 4. Nabywca Vouchera otrzyma z sesji zdjęcia w formie elektronicznej na podany Fotografowi adres email.
 5. Zdjęcia zostaną poddane autorskiej obróbce przez Fotografa oraz przesłane Nabywcy w ciągu 30 dni od realizacji sesji fotograficznej.
 6. Fotograf nie zezwala na edycję i ingerencję w oryginalną postać zdjęcia. Wyjątek stanowi uprawnienie Nabywcy do wykonania odbitek zdjęć (wywoływania i drukowania na użytek własny). Więcej informacji.
 7. Nabywca, wykorzystując wykonane przez Fotografa zdjęcia na stronach internetowych, portalach społecznych, forach itp., zobowiązuje się do wskazania ich autora poprzez podpisanie każdej opublikowanej fotografii zwrotem „fot. Nox Pictures – noxpictures.pl” a w przypadku publikacji na facebooku o oznaczenie naszego fanpage na zdjęciu (@NoxPictures) i w opisie.
 8. Fotograf przekazuje Nabywcy wykonane zdjęcia na zasadzie licencji (dozwolony użytek osobisty), bez autorskiego prawa majątkowego do wykonanych fotografii, bez możliwości odsprzedaży zdjęć, bez możliwości udostępniania ich do celów komercyjnych komukolwiek. Wykorzystanie zdjęć przez Nabywcę w inny sposób, niż do użytku osobistego wymaga każdorazowej, pisemnej zgody Fotografa.
 9. Fotograf nie wyraża zgody na obecność kamerzysty oraz osób trzecich podczas sesji.
 10. Fotograf zobowiązuje się do realizacji dzieła z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie fotograf informuje, iż jakość materiału zdjęciowego jest wynikiem zaangażowania Fotografa i Nabywcy oraz warunków zastanych w miejscu wykonywania usługi (warunki oświetleniowe, atrakcyjność otoczenia, warunki pogodowe, brak zgody na fotografowanie w określonych miejscach) i w związku z tym, w wypadku niedogodnych warunków estetyka zdjęć może odbiegać od prezentowanej w portfolio Wykonawcy.